Privacy verklaring

Uw persoonsgegevens

We hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene verordening Gegevensbescherming. Uit krachte hiervan zullen wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
verwerking van de persoonsgegevens wordt beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
passende technologische en organisatorische maatregelen treffen waardoor de beveiliging wordt gewaarborgd;
alleen persoonsgegevens doorgeven aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
uw rechten omtrent uw persoonsgegevens respecteren;
 
Om u goed te kunnen adviseren gaan we met u in gesprek. In dit gesprek stellen we u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw persoonlijke situatie zoals uw persoonsgegevens, adresgegevens, gezinssituatie. Ook stellen we vragen over uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven, vermogen, schulden en verzekeringen.

 
Zorgvuldigheid gegevens

Met de gegevens die we van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ten aanzien van derden hebben wij een geheimhoudingsplicht voor zover deze gegevens niet nodig zijn voor de uitoefening van de werkzaamheden van deze derden.


Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

We gebruiken de gegevens die wij van u krijgen voor administratieve doeleinden en om uw financiële situatie in kaart te brengen, uw inkomen, uitgaven en schulden te beheren, kortom om het bewind en/of beheer over uw goederen goed uit te voeren.

Voorts worden deze gegevens gebruikt voor communicatie naar derden. In het kader van de uitoefening van onze werkzaamheden kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met derden zoals gemeentes, belastingdiensten, sociale verzekeringsbank, zorgverzekeraars, verhuurders, energiemaatschappijen, uitkeringsinstanties, banken, pensioenfondsen, verzekeraars, incassokantoren, schuldeisers, deurwaarders en andere derden die relevant zijn bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

We geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.


Voor de uitoefening van bovenstaande werkzaamheden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornamen
 • achternaam
 • tussenvoegsel
 • geslacht
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • telefoonnummers
 • emailadressen
 • medische gegevens
 • BSN-nummer
 • Bankrekeningnummers
 • Burgerlijke stand
 • digid
 • legitimatiebewijs

De gegevens die u aanlevert kunnen wij aan een derde verstrekken indien dat noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden.

Wij maken gebruiken van een derde partij voor:
 • het verzorgen van de financiële administratie
 • het verzorgen van de ICT

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan partijen waar we een verwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. We maken afspraken met de verwerkers over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Verder zullen wij uw gegevens niet verstrekken aan andere partijen tenzij dit volgt uit de uitvoering van onze werkzaamheden, wettelijk taak en als dit wettelijk verplicht is. Bij dat laatste denke men aan de omstandigheid dat de politie gegeven bij ons opvraagt t.b.v. een strafrechtelijk onderzoek. Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met andere partijen als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Uiterlijk zeven jaar na de beëindiging van de overeenkomst of dat het bewind is beëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.


Beveiliging

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens BINN Consultancy bij uw gegevens kunnen zijn gehouden tot geheimhouding
 • Beveiligde server
 • Alle personen die namens BINN werken kennen het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • We werken vanuit een beveiligde hostingomgeving
 • We werken met een beveiligde afgesloten datacontainer
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid
 • We maken een back-up van onze gegevens
 • We testen regelmatig of bovengenoemde maatregelen nog voldoende zijn

Wat zijn uw rechten?

U staat onder bewind of wij hebben een inkomensbeheercontract met u. Op grond van de wet dient u ons alle gegevens nodig voor de uitoefening van onze wettelijke taak ter beschikking te stellen. Maar u heeft wel andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Wij kunnen alleen aan uw verzoek

voldoen indien wij deze gegevens niet nodig hebben voor de uitoefening van onze wettelijke taak. Denk daarbij aan bewind, inkomensbeheer en/of mentorschap.

Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunnen wij alleen aan uw verzoek voldoen indien wij deze gegevens niet nodig hebben voor de uitoefening van onze wettelijke taak, zulks in het kader van bewind, inkomensbeheer en/of mentorschap.

Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek bekijken wij of we daar gehoor aan kunnen gelet op onze wettelijke taak. Mogen wij dit doorsturen dan zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere instantie dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.
 

Heeft u vragen of klachten?

Zoals hierboven aangegeven, proberen we zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact met ons opneemt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl