Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op bewind en mentorschap.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BINN Consultancy B.V. (hierna te noemen: BINN Consultancy) en opdrachtgever waarop BINN Consultancy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BINN Consultancy, voor de uitvoering waarvan door BINN Consultancy derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door een aanbod en aanvaarding daarvan, waarbij BINN Consultancy de overeenkomst schriftelijk bevestigt.
2. Alle offertes en aanbiedingen van BINN Consultancy zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
3. De opdrachtgever verstrekt alle gegevens naar waarheid waarbij BINN Consultancy uit mag gaan van de juistheid daarvan.
4. De overeenkomst tussen BINN Consultancy en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen komen.
5. BINN Consultancy heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. BINN Consultancy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 3. De kosten
1. Partijen komen in de opdracht tot dienstverlening het uurtarief en een eventuele kilometervergoeding overeen.
2. Indien BINN Consultancy bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is BINN Consultancy naar redelijkheid niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
3. Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 4. Opschorting en ontbinding
1. BINN Consultancy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
1A. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
1B. na het sluiten van de overeenkomst BINN Consultancy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
1C. in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de opdrachtgever.
2. In geval van ontbinding, is BINN Consultancy gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BINN Consultancy, zal in overleg met de opdrachtgever zorg gedragen worden voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan BINN Consultancy is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de opdrachtgever in rekening gebracht. BINN Consultancy zal de opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door BINN Consultancy genoemde termijn te voldoen, tenzij BINN Consultancy anders aangeeft.
4. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt BINN Consultancy haar recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

Artikel 5. Betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BINN Consultancy aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door BINN Consultancy aangegeven. BINN Consultancy is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is zij van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6. Reclamatie
1. Conform artikel 7 van de opdracht tot dienstverlening is het klachtenreglement van BINN Consultancy van kracht. Dit reglement is ter inzage op deze site. Op eerste aanvraag kan het reglement tevens toegezonden worden.
2. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens BINN Consultancy en de door BINN Consultancy bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Indien BINN Consultancy aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. BINN Consultancy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BINN Consultancy is uitgegaan va, door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. BINN Consultancy is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan BINN Consultancy toe te rekenen tekortkoming, waarbij een vergoeding alleen in aanmerking komt voor die schade, waartegen BINN Consultancy verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade en derving van inkomsten, door welke oorzaak ook.
5. Voor schade veroorzaakt door opzet of schuld van derden is BINN Consultancy nimmer aansprakelijk.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
BINN Consultancy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. BINN Consultancy heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Toepasselijk recht
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BINN Consultancy partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van BINN Consultancy is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortkomend uit de opdracht.